Regulamin uczestnictwa w projekcie

„Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu mamy”

§ 1

O projekcie

1.Okres realizacji projektu: 01.07.2014 – 31.12.2014.

2.Realizator projektu: Fundacja Jabłko, zwany dalej Organizatorem.

3.Obszar realizacji projektu: m.st. Warszawa.

4.Głównym celem projektu jest wzrost świadomości i wiedzy z zakresu przedsiębiorczości społecznej wśród młodych mam w wieku 25-44 lata z obszaru Warszawy poprzez działania informacyjne, promocyjne, warsztatowe i doradcze

5.W ramach projektu zostaną zrealizowane zostaną m.in.: 2 edycje szkoleń podstawowych – trzydniowych i 2 edycje szkoleń specjalistycznych – dwudniowych z zakresu biznesplanu oraz doradztwo dla uczestniczek projektu.

6.Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

7.Partnerem projektu jest Keja PR z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Uczestniczki projektu

Wsparciem w ramach projektu mogą zostać objęte kobiety w wieku 25-44 lata z obszaru m.st. Warszawy, a w szczególności z dzielnic: Białołęka, Mokotów, Praga Południe, Śródmieście, Ursynów oraz Wola powracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym zainteresowane przygotowaniem założeń/ modelu do uruchomienia przedsiębiorstwa społecznego.

§ 3

Zakres Projektu

 1. Wsparcie w ramach projektu obejmuje :

a)Szkolenia – cykl szkoleń o tematyce opisanej w pkt. 2

b)Doradztwo z zakresu ekonomii społecznej i biznesplanu przedsiębiorstwa ekonomii społecznej;

c)Pracę w zespołach 5-cio osobowych, zakończone przygotowaniem modelu przedsiębiorstwa ekonomii społecznej.

 1. Szkolenia o których mowa w pkt. 1, odbywają się w 4 modułach szkoleniowych, po 2 sesje trzydniowe i 2 sesje dwudniowe.
 2. Planowane są następujące terminy i tematy szkoleń:

a) Komunikacja i praca zespołowa (12-14.11.2014 r);

b) Aspekty formalno- prawne zakładania podmiotów ekonomii społecznej (18-20.11.2014 r.);

c) Biznesplan dla przedsiębiorstw społecznych cześć I (08-09.12.2014 r.);

d) Biznesplan dla przedsiębiorstw społecznych cześć II (12-13.12.2014 r.).

 1. Szczegółowy program szkoleń zostanie udostępniony uczestniczkom przed każdym szkoleniem.
 2. W ramach projektu osoby uczestniczące będą miały zapewnione:
  1. Wyżywienie – przerwa kawowa oraz lunch podczas sesji szkoleniowych.
  2. Wykwalifikowanych trenerów/trenerki, materiały i pomoce szkoleniowe.
  3. Opiekę Koordynatora Projektu
  4. Doradztwo z zakresu ekonomii społecznej i biznesplanu w ramach procesu przygotowania modelu przedsiębiorstwa ekonomii społecznej.

6. Wszelkie inne ewentualne koszty poczynione przez osoby uczestniczące w czasie trwania szkolenia ponoszą osoby uczestniczące w szkoleniach.

§ 4

Procedura rekrutacji

 1. Informacja o terminie i warunkach rekrutacji zostanie umieszczona na stronie internetowej projektu (www.jablko.org.pl).
 2. Osoby chętne do udziału w projekcie wypełniają dostępny na stronie internetowej formularz zgłoszeniowy wraz z ankietą, a następnie odsyłają go na adres poczty e-mail: info@jablko.org.pl. Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona.
 3. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest podpisanie przed rozpoczęciem pierwszej sesji szkoleniowej deklaracji uczestnictwa, wypełnienie formularza oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu na potrzeby realizacji i ewaluacji projektu.

§ 5

Uprawnienia i obowiązki uczestniczek

 1. Osoby biorące udział w projekcie są uprawnione do skorzystania ze wsparcia oferowanego w ramach projektu. Osoby te nie ponoszą kosztów uczestnictwa w projekcie.
 2. Przed pierwszym szkoleniem osoby zakwalifikowane są zobowiązane do wypełnienia i podpisania deklaracji uczestnictwa, formularza oraz zgody na przetwarzanie w ramach projektu danych zawartych w formularzu. Brak tych dokumentów uniemożliwia uczestnictwo w projekcie.
 3. Osoby uczestniczące w projekcie zobowiązują się do:
  1. Osobistego uczestnictwa we wszystkich wymienionych w §3 pkt. 3 modułach szkoleniowych.
  2. Przygotowywania prac domowych zalecanych przez prowadzących szkolenia.
  3. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w danym szkoleniu, uczestnik zobowiązuję się do pisemnego poinformowania Organizatora o planowanej nieobecności na szkoleniu najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
 4. Obecność na pierwszym szkoleniu jest obowiązkowa, brak obecności oznacza rezygnację z udziału w cyklu szkoleniowym.
 5. W razie nieusprawiedliwionej nieobecności – nie poinformowania organizatora przed szkoleniem o nieobecności wraz z przedstawieniem uzasadnionych powodów nieobecności (np. choroba, wypadek losowy), organizator zastrzega sobie możliwość żądania zwrotu kosztów szkolenia.
 6. Warunki otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie w projekcie są następujące:
  1. Nie można opuścić więcej niż 25 % czasu szkolenia.
  2. Należy brać udział i dostarczyć przygotowany w zespole 5 uczestniczek, wspólny model przedsiębiorstwa ekonomii społecznej.
  3. Uczestniczki wyrażają zgodę na udział w ewentualnym badaniu ewaluacyjnym (np.: wypełnienie ankiety ewaluacyjne/oceniającej poszczególne szkolenia).

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku zmiany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
 pasekfio

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *